Namo priklausiniai: kada būtina gauti Statybos leidimą?

Norint nuosavame sklype greta savo namo pastatyti pagalbinio ūkio paskirties pastatą, pvz. sandėliuką įvairiems daiktams laikyti, reikia laikytis nesudėtingojo pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybai keliamų reikalavimų. Žemiau pateikiame Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išaiškinimą, kokiais atvejais būtina gauti Statybos leidimą pagalbinio ūkio pastatams, o kokiais- ne.

pagalbinio ūkio paskirties pastatams be gyvenamųjų patalpų priskiriami tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui. Žinotina, kad pagalbinio ūkio paskirties pastatas – be gyvenamųjų patalpų, kuris neturi ypatingųjų ir neypatingųjų statinių požymių, kurio aukštis iki 5 m, o plotas iki 50 kv. m, yra priskiriamas I grupės nesudėtingiesiems statiniams, o pagalbinio ūkio paskirties pastatas be gyvenamųjų patalpų, kurio aukštis iki 8,5 m, o plotas iki 80 kv. m, priskiriamas II grupės nesudėtingųjų statinių kategorijai.

Leidimas statyti naują I grupės nesudėtingąjį statinį privalomas, jeigu naujas I grupės nesudėtingasis statinys statomas bent vienoje iš šių teritorijų: kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje), magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies. Jeigu I gr. nesudėtingasis pagalbinio ūkio paskirties pastatas nepatenka į nurodytas teritorijas, SLD gauti nereikia.

Leidimas statyti naują II gr. nesudėtingąjį pagalbinio ūkio paskirties pastatą privalomas tik tuo atveju, jei žemės sklypas yra bent vienoje šių teritorijų: kurortuose, Kuršių nerijoje, mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje), magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies. Jei II gr. nesudėtingasis pagalbinio ūkio paskirties pastatas nepatenka į nurodytas teritorijas, SLD gauti nereikia.

Atstumui iki sklypo ribos taikytinas statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedo 4 punkte nurodytas reglamentavimas.

Primename, kad Žemės įstatymo 21 straipsnio 7 punkte įtvirtinta žemės savininkų ir kitų naudotojų pareiga savo naudojamuose žemės sklypuose vykdant ūkinę ir kitą veiklą, nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų.